Îmbunătățirea abilităților parentale – proiect umanitar

by | 25 Feb 2023

Îmbunătățirea abilităților parentale prin educația parentală este o responsabilitate universală care poate prezenta provocări unice, în special pentru familiile afectate de conflicte și strămutări. În contextul familiilor de refugiați ucraineni care se relochează în România, abordarea unor situații comportamentale specifice devine crucială pentru bunăstarea atât a părinților, cât și a copiilor. Acest articol servește drept o prezentare generală a cursurilor de parenting oferite de ParentIS, care nu numai că sprijină familiile de refugiați ucraineni, dar își extind beneficiile și asupra comunității românești gazdă. Acesta subliniază importanța îmbunătățirii abilităților parentale în fața relocării familiei și a expunerii la violența războiului, a încurajării rezilienței și a promovării incluziunii sociale.

Înțelegerea provocărilor

Tulburările provocate de conflicte și de strămutare au un impact semnificativ asupra dinamicii vieții de familie. Familiile de refugiați ucraineni și comunitatea gazdă din România se confruntă cu provocări distincte, cum ar fi perturbarea rutinelor familiare, separarea de cei dragi și prețul emoțional al violenței războiului. Deopotrivă, familiile gazdă resimt stresul specific integrarii refugiaților în societate și prin faptul că proprii copii sunt expuși traumei secundare. Acești factori dau adesea naștere la probleme de comportament la copii, necesitând un sprijin specializat pentru părinți în gestionarea acestor complexități.

Rolul ParentIS în îmbunătățirea abilităților parentale

ParentIis recunoaște importanța abordării nevoilor unice atât ale familiilor de refugiați ucraineni, cât și ale comunității românești gazdă din România. Prin oferirea unor cursuri de parenting specifice, ParentIS își propune să ofere cursuri părinților din ambele grupuri pentru dezvoltarea abilitățile și cunoștințelor necesare pentru a sprijini bunăstarea copiilor lor în această perioadă dificilă. Punând accentul pe psihoeducație, strategii de comunicare și sprijin emoțional, ParentIS încurajează reziliența, dinamica pozitivă a familiei și coeziunea socială.

Cursuri de parenting pentru îmbunătățirea abilităților parentale Prezentare generală

ParentIS oferă o serie de cursuri de care îi ajută pe părinții ucraineni refugiați și pe cei din comunitatea românească gazdă cu instrumente practice pentru a aborda situații comportamentale specifice. Aceste cursuri sunt concepute pentru a îmbunătăți calitatea relațiilor familiale și pentru a sprijini dezvoltarea generală a abilităților parentale. Printr-o combinație de sesiuni în persoană la Centrul de Asistență Socială și Umanitară CTR Nicolina Iași și sesiuni online desfășurate pe platforma Zoom, ParentIS asigură accesibilitate și flexibilitate pentru participanții din ambele comunități.

Identificarea comportamentelor problematice

Un aspect cheie al cursurilor de parenting se concentrează pe identificarea comportamentelor problematice la copiii și adolescenții atât din familiile de refugiați ucraineni, cât și din comunitatea românească gazdă. Perturbarea cauzată de strămutare într-o țară străină se poate manifesta în diverse moduri, cum ar fi agresivitatea, retragerea sau suferința emoțională. Prin echiparea părinților și a îngrijitorilor din ambele comunități cu abilitatea de a recunoaște aceste comportamente, cursurile le permit să abordeze cauzele care stau la baza acestora în mod eficient și să ofere sprijinul necesar.

Îmbunătățirea abilităților parentale în recunoașterea semnelor de traumă

Copiii expuși la violențele războiului și la migrația forțată, fie că sunt refugiați ucraineni sau copii din comunitatea gazdă din România, pot suferi traume sau traume secundare. Cursurile de parenting ale ParentIS includ o componentă dedicată recunoașterii semnelor de traumă la copiii și adolescenții din ambele comunități. Înțelegerea acestor indicatori le permite părinților și îngrijitorilor să ofere sprijin adecvat, să creeze un mediu sigur și să promoveze vindecarea emoțională.

Strategii de comunicare

ParentIS recunoaște importanța unei comunicări eficiente între părinți sau îngrijitori și copii, atât din familiile de refugiați ucraineni, cât și din comunitatea românească gazdă, în situații dificile. Cursurile pentru părinți oferă strategii de comunicare cu copiii și adolescenții în circumstanțe dificile, încurajând un dialog deschis și asigurându-se că emoțiile și preocupările sunt exprimate în moduri acceptabile din punct de vedere social. În plus, cursurile echipează părinții și îngrijitorii din ambele comunități cu instrumentele necesare pentru a parcurge conversațiile dificile cu copiii, încurajând încrederea și înțelegerea în cadrul familiei.

Îmbunătățirea abilităților parentale în sprijinirea exprimării emoționale

Ajutarea copiilor și adolescenților, atât din familiile de refugiați ucraineni, cât și din comunitatea gazdă din România, să își exprime emoțiile și sentimentele este crucială în contextul relocării familiei și al expunerii la evenimente traumatice. Cursurile de parenting ale ParentIS se concentrează pe strategii de conectare cu copiii, încurajând exprimarea emoțională și promovând ieșiri sănătoase pentru a face față stresului. Prin crearea unui mediu favorabil, părinții și îngrijitorii pot sprijini bunăstarea emoțională a copiilor din ambele comunități și pot susține sănătate mintală a copiilor și familiei.

Concluzie

Îmbunătățirea abilităților parentale este esențială pentru familiile de refugiați ucraineni și pentru comunitatea gazdă din România în timp ce trec prin provocările legate de relocarea familiilor, expunerea la violența războiului, dar și aspecte specifice traumei secundare. Cursurile de parenting ale ParentIS oferă o resursă importantă pentru îngrijitorii din ambele grupuri, oferindu-le instrumentele și cunoștințele necesare pentru a aborda situații comportamentale specifice, pentru a promova reziliența și pentru a încuraja relațiile de familie pozitive. Investind în bunăstarea părinților, a îngrijitorilor și a copiilor, atât din familiile de refugiați ucraineni, cât și din comunitatea românească gazdă, ParentIS contribuie la incluziunea socială, la coeziune și la calitatea generală a vieții pentru toți.

__________________________________________

 

Improving parenting skills – humanitarian project

Improving parenting skills through parental education is a universal responsibility that can present unique challenges, especially for families affected by conflict and displacement. In the context of Ukrainian refugee families being resettled in Romania, addressing specific behavioral situations becomes crucial for the well-being of both parents and children. This article serves as an overview of the parenting courses offered by ParentIS, which not only support Ukrainian refugee families but also extend their benefits to the Romanian host community. It highlights the importance of improving parenting skills in the face of family relocation and exposure to the violence of war, encouraging resilience and promoting social inclusion.

Understanding the challenges

Conflict and displacement disruptions have a significant impact on the dynamics of family life. Ukrainian refugee families and the host community in Romania face distinct challenges, such as the disruption of family routines, separation from loved ones, and the emotional price of war violence. Host families also feel the stress of integrating refugees into society also by exposing their own children to secondary trauma. These factors often give rise to behavioral problems in children, requiring specialized support for parents in managing these complexities.

The Role of ParentIS in improving parenting skills

Parentis recognizes the importance of addressing the unique needs of both Ukrainian refugee families and the Romanian host community in Romania. By offering specific parenting courses, ParentIS aims to provide classes to parents from both groups to develop the skills and knowledge necessary to support the well-being of their children during this difficult time. With a focus on psychoeducation, communication strategies, and emotional support, ParentIS encourages resilience, positive family dynamics, and social cohesion.

Parenting courses to improve parenting skills – Overview

ParentIS offers a series of courses that help Ukrainian refugee parents and parents from the Romanian host community with practical tools to address specific behavioral situations. These courses are designed to improve the quality of family relationships and support the overall development of parenting skills. Through a combination of in-person sessions at the CTR Nicolina Iasi Social and Humanitarian Assistance Centre for refugees and online sessions conducted on the Zoom platform, ParentIS ensures accessibility and flexibility for participants from both communities.

Identifying challenging behaviors

A key aspect of the parenting courses focuses on identifying challenging behaviors in children and adolescents from both Ukrainian refugee families and the Romanian host community. The disruption caused by displacement to a foreign country can manifest itself in various ways, such as aggression, withdrawal, or emotional distress. By empowering parents and caregivers from both communities with the ability to recognize these behaviors, the courses enable them to address the underlying causes effectively and provide the necessary support.

Improving parental skills for recognizing signs of trauma

Children exposed to the violence of war and forced migration, whether they are Ukrainian refugees or children from the host community in Romania, may suffer trauma or secondary trauma. Our parenting courses include a component dedicated to recognizing signs of trauma in children and adolescents from both communities. Understanding these red flags allows parents and caregivers to provide appropriate support, create a safe environment and promote emotional healing.

Communication strategies

ParentIS acknowledges the importance of effective communication between parents or caregivers and children, both from Ukrainian refugee families and the Romanian host community, in difficult situations. ParentIS’ courses provide strategies for communicating with children and adolescents in difficult circumstances, encouraging open dialogue and ensuring that emotions and concerns are expressed in socially acceptable ways. In addition, the courses enable parents and caregivers in both communities with the tools needed to navigate difficult conversations with children, fostering trust and understanding within the family.

Improving parenting skills in supporting emotional expression

Helping children and adolescents, both from Ukrainian refugee families and the host community in Romania, to express their emotions and feelings is crucial in the context of family relocation and exposure to traumatic events. ParentIS parenting classes focus on strategies for connecting with children, encouraging emotional expression, and promoting healthy ways of coping with stress. By creating a supportive environment, parents and caregivers can support the emotional well-being of children in both communities and support child and family mental health.

Conclusion

Improved parenting skills are essential for Ukrainian refugee families and the host community in Romania as they navigate the challenges of family relocation, exposure to war violence, and issues specific to secondary trauma. ParentIS parenting courses provide an important resource for caregivers from both groups, giving them the tools and knowledge to address specific behavioral situations, promote resilience, and foster positive family relationships. By investing in the well-being of parents, caregivers, and children, both from Ukrainian refugee families and the Romanian host community, ParentIS contributes to social inclusion, cohesion, and overall quality of life for all.

__________________________________________

Proiectul este derulat de PatrentIS și beneficiază de finanțare prin Programul „SUPPORT UKRAINE – Active support measures for Ukrainian citizens fleeing the war” finanțat de Diakonie Katastrophenhilfe, prin @FONSS- Federația Organizaților Neguvernamentale pentru Servicii Sociale.
#solidaritate #FONSS #Romania #Support Ukraine